سازمان موحدین آزادیخواه ایران

نمادهای فرقه ای و استبدادی و استعماری در ایران

اما بدیهی است که راه «سـوم» نیز جهت ظهور ایرانی «آزاد و متحد و مترقی» وجود دارد، که اگر عقل و حکمتی بین ایرانیان وجود داشته باشد، و لیاقت اِعمال آن را داشته باشند، بهترین راه «نجات» است، راهی که برای حفظ یکپارچگی ایران و اتحـاد ایرانیان، نه احتیـاجی به نظام استبدادی دارد، و نه جوامع و اقوام آن جهت رسیدن به «حقوق مشروع خود» مجبور به جدایی خصمانه از همدیگر و پرداختن به تنازع طــولانی و بی نتیجه می شوند.

اشتراک در RSS - سازمان موحدین آزادیخواه ایران