جنبش پرسیار

بیانیه در مورد روز بسیج

بسیج یكرنگكردن است اما آن رنگ بیگمان رنگ ریاست، رنگ وابستگی، رنگ سرسپردن و پشت به ملت كردن. ما هر روز طعم تلخ خفقان را با شنیدن كلمهی بسیج تجربه میكنیم. ما نیازی به دانستن معنای بسیج و بسیجی نداریم، چون بر دست و پا و كمر ما جای باتوم و كابل بسیجیها نقش بسته است.

اعلامیه ی نخست جنبش پرسیار

ما بهعنوان دانشجویان و جوانان كرد این حق را از آن خود میدانیم كه نظام و مسئولین آن را با حقایق كردستان و مردم آن رو در رو سازیم. ما تصمیم به آغاز مبارزاتی دموكراتیك بر مبنای پرسش و بازخواست از نظام و مسئولین آن گرفتیم.

اشتراک در RSS - جنبش پرسیار