انجمن حمایت از کودکان کار

22 خرداد (12 ژوئن)، روز جهانی مبارزه علیه کار کودک گرامی بادبیانیه به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه کار کودک

از آنجایی که آموزش اجباری، رایگان و با کیفیت، از کارآمدترین ابزارها برای برونرفت از چرخهی فقر و محرومیت است، بازنگری، اصلاح وضعیت کمی و کیفی نظام آموزشی کشور و بالا بردن سطح آموزش اجباری با هدف افزایش پوشش حمایتی- آموزش لازم، برای تمامی کودکان ... ضرورتی اجتنابناپذیر است.

اشتراک در RSS - انجمن حمایت از کودکان کار