محمدرضا یزدان پناه

گفت و گوی صریح با رهبر حزب کومله

به نظر من این جنبش یک حرکت حقطلبانه و دموکراسی خواهانه مردمی بود که تا حد زیادی از خود خاصیت قابلیت انعطاف، رشدپذیری و قابلیت درنوردیدن مرزهای محدود و سترون پیشین اصلاحطلبی دولتی را نشان داده روز به روز متکثرتر و مداراگرتر شده و به تدریج هم بر محدودیتهای خود فائق آمده است.

اشتراک در RSS - محمدرضا یزدان پناه