روبن ماکاریان

باز هم با مارکس و زیر پرچم او(١)

درک رزا لوگزامبورگ از رابطه آزادی و سوسیالیسم

روزا لوگزامبورگ تجسم یک انقلابی سوسیالیست بود که عمیقا" به امر ابتکار و مشارکت تودهها در همه سطوح فعالیت علیه نظام سرمایه داری، انقلاب سوسیالیستی و بنای سوسیالیسم اعتقاد داشت. او آزادی و دمکراسی را جزء لاینفک سوسیالیسم میدانست و همواره بر ضرورت و اهمیت آن تاکید می کرد. در این زمینه به وِِیژه نوشتههای او در باره انقلاب اکتبر از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این نوشته کوتاه سرخط های عمده نظرات لوگزامبورگ را مرور می کنیم.

جنبش کارگری و توده ای در فرانسهو پای چوبین دمکراسی به تفسیر بورژوازی

دمکراسی بُعد دیگری نیز دارد و آن بُعد طبقاتی دمکراسی است. در یک جامعه طبقاتی هر حاکمیتی لاجرم حاکمیت یک طبقه علیه طبقه و یا طبقات دیگر است. در جامعه سرمایه داری دمکراسی باید در چهارچوب حاکمیت اقلیت علیه اکثریت محاط شود. الزامات تامین منافع اقلیت اقتضاء می کند که دمکراسی نمایندگی تحمیل و تحمل شده در نظام بورژوائی در چهارچوب صرفا" محدود مهار و کنترل شود

اشتراک در RSS - روبن ماکاریان