هانس- گرت پوترینگ

نامه حمایت به احمدزیدآبادی

«من عمیقا شهامت و استقامتی که شما در مبارزه برای آزادی بیان، اصلاحات، و اجرای قانون در کشورتان نشان دادهاید را تحسین میکنم. امیدوارم حمایت من از آرمانهای شما باعث دیده شدن وضعیت ناراحت کننده ای که شما و زندانیان سیاسی دیگر ایران در آن قرار دارید بشود.»

اشتراک در RSS - هانس- گرت پوترینگ