احمد زاهدی لنگرودی

مسعود باستانی 1000 روز زندان بدون حتا یک روز مرخصی

امروز هزارمین روز از زندان بدون مرخصی مسعود باستانی؛ روزنامهنگار جوان ایرانی گذشت. مسعود باستانی از تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ایجاد اغتشاش به شش سال زندان محکوم شد و در دوسال و نیم گذشته حتی یک روز هم به مرخصی نیامده است

شعر و شاعری امید منتظری

امید منتظری، فرزندی پاک و مهربان و صادق و آگاه. دیروز که خواندم خانم مهین فهیمی و فرزندش امید منتظری که بازداشت دستگیر شده اند؛ باور نکردم، آخر آنها که فعالیتی نداشتند. آرام و بی سر و صدا بودند و هستند. همان داغ 67 بس نبود؟ باز هم این خانواده را بیشتر آزار ندهید

از درون شب تار

نسل محروم از برآورده شدن نیازهای مختلف نسل سرخورده از انقلاب پدرانش که جز استبداد بار نداد، نسلی كه در رژیم اسلامی تمامی خواستههای فردی و گروهی انسانی شان سركوب شده؛ جوانانی كه هیچگونه امیدی به آینده ندارند؛ نسلی كه چیزی برای ازدست دادن ندارد،از درون شبی تار و تباه سربرآورده و فریاد می کشد. می شکوفد گل سرخ...

سینمای مستند چریکی در ایران*

نخستین تجربههای سینمای مستند سیاسی و روشنگر به کارهای بهنمایش درنیامدهی کامران شیردل در دههی چهل باز میگردد؛ فیلمهای شانزده میلیمتری سیاه و سفیدی که به مضامین اجتماعی با نگرش و پرداختی طبقاتی نزدیک شده و حاصل کار، علیالخصوص در فیلم مستند «اون شب که بارون اومد» شاهکار است

دولت بی خود و طبقات درخود!

دولت محمود احمدی نژاد، هنوز مهمترين و كليدی ترين وزير خود را نيافته، اين نشان از بحران و ناتوانايی بالائی ها است. اگر پائینی ها، طبقات مختلف اجتماعی، نخواهند و اين نخواستن، بر همگان روشن گردد و كاركرد بيابد، آن وقت تغييری شتابان در پيش خواهد بود

نقدی بر مواضع و.ا.لنين، پيرامون مسائل دانشجويي

دانشجو متعلق به طبقه خاصی نيست. و از آنجا که غالباً در دوران دانشجويی يک زندگی شبهه کمونی را تجربه می کند، همانند روشنفکرها، صرفاً با طبقه ای که از آن آمده قرابتی ندارد. آنچه از آميختگی فرهنگ ها و خصوصيات طبقات مختلف اجتماعی بر دانشجو تاثير می گذارد، وی را متمايز از طبقه خود و در عين حال همسو با کليه طبقات اجتماعی می سازد.

کارگر و دانشجو، دو بازوی جنبش های اجتماعی

کارگران و دانشجویان منافع مشترک بسیاری دارند که جدا از منافع توده ها نیز نیست. و این نکته بستر مناسبی فراهم می آورد تا این دو بازوی جنبش های اجتماعی معاصر ایران، در کنار فعالیت های مستقل مانند NGOها و گروه های زنان و حمایت از کودکان، بتوانند زمینه را برای تغییری وسیع و کارآمد پی ریزی کنند.

بخش: 

تبهکاران درکارند!

گزارشی جدید همراه با آخرین تصاویر از طرح تخریب قطعه 33 بهشت زهرای تهران

ما نمی خواهیم قطعه 33 دو طبقه شود. سازمان بهشت زهرای تهران موظف است در همان سطح کنونی به بازسازی آن قطعه همت گمارد و حق هیچ منتی بر بازماندگان نیز ندارد که با نصب چنین تابلوهایی، اکنون خود را منت گذار مردم می داند.شرم بر آنانی که حقیقت را پنهان می کنند و تبهکارند.

پاسخی به فرخ نگهدار و بحثی کوتاه پیرامون پلاتفرم کنگرۀ سازمان فدائیان ـ اکثریت

جامعۀ ایران نیازمند تحولی سریع، اما آگاهانه و هدف مند است. پیش از آن که تهاجم امپریالیست ها از خارج از مرز و یا تمامیت خواهی بنیادگراهای داخلی، کار را به نابودی هرآن چه هست بکشاند باید چاره ای اندیشید. گرایش رفرمیستی یک بار تجربه شده و شکست خورده است. دولت احمدی نژاد دولتی بناپارتی است و عمر کوتاهی خواهد داشت. به آینده بیاندیشید. بحث انتخابات را و نتیجۀ غیر دموکراتیک آن را برای اثبات و دفاع از گرایش سازشکارانۀ خود به کار گرفتن سودی نخواهد داشت

پیرامون مسالۀ گورستان خاوران و وظایف ما

گورستان گروهی خاوران بخشی از تاریخ ایران است و حتا تاریخ مبارزات مردم جهان علیه استبداد و بی عدالتی است. با تخریب آن بخشی از هویت ما را تخریب خواهند کرد. از تاریخ و هویتمان دفاع کنیم.

خطرسازان در کارند!

دربارۀ سازمان جعلی مخفی جوانان مسلح چریک های فدایی خلق

هشدار می دهم که موج جدید حمله به جوانان فعال سیاسی و احتمالاً خانواده های زندانیان و قربانیان سیاسی در ایران آغاز شده است و چنین اقدامات کور و ابلهانه ای زمینه ساز چنین ضربه ای خواهد بود. فعالان سیاسی و آگاهان به امور باید با هوشیاری و چشمان باز در برابر چنین اقدام های تخریبی موضع گیری کنند.

نگاهی به اثرات تحریم انتخابات و افق پیش رو تا نتوانستن بالایی ها...

طیف های تحریم کننده غالباً از خارج از کشور و خارج از نظام فعالیت می کردند، در حالی که به دلیل حذف رسانه های آزاد صدای آن بخش از تحریم کنندگان که دلایل تئوریک و مستدل برای تحریم داشتند، و مباحث مطروحه کمتر و شاید خیلی کمتر از شعارهای سیاسی موافق و مخالف به گوش می رسید.

بخش: 

سم سیاه و دولت آن ها

کشاندن جامعه به فضای بستۀ سیاسی و فشار بر اقشار پائینی جامعه به خاطر ناتوانی در مهار تورم، تنها گزینۀ پیش روی دولت "آبادگران" است. اصولگرایانی که گویا برای "ویرانی ایران" آمده اند. رودررو قرار گرفتن با نسل جوان و خواست های به حق و نامحدود آنان.

اشتراک در RSS - احمد زاهدی لنگرودی