بهاره هدایت

از زندان اوین

می دانم که می دانی... اما نمی دانی چه حالیست که توی این قفس لعنتی مانده باشی و در عرض یکسال سه نفر را از پیش چشمت تا زیر خاک بدرقه کرده باشی!! که دو نفرشان و بخصوص این آخریشان فرشته صفت هایی بودند مثال زدنی... نمی دانی چه حالیست... کاش ندانی هم... نامه بهاره هدایت به همسرش

اشتراک در RSS - بهاره هدایت