صفورا الیاسی

انقلاب فرهنگی- بخش اول

نگاهی به انقلاب فرهنگی در دانشگاه های ایران

سیاستهای جدید مبنی بر تاسیس دانشگاهها و رشتههای جدید، تقاضای شدیدی برای جذب تعداد بیشتر مدرسین دانشگاهی به وجود آورد. همزمان، با توجه به کاهش شدید تعداد استادان دانشگاه بر اثر تصفیههای دوران انقلاب فرهنگی و مهاجرت به خارج از کشور، کمبود شدید استاد دانشگاه را در دانشگاهها بوجود آورد

تاریخچه محرومیت از تحصیل و گروههای محروم در ایران

محرومان از تحصیل در ایران را می توان به سه گروه تقسیم کرد: ۱- افرادی که در آستانه ی ورود به دانشگاه از حق تحصیل محروم می شوند، مانند بهاییها؛ ۲- دانشجویانی که در حین تحصیل با گرفتن احکام تعلیق به طور موقت از تحصیل محروم می شوند یا از دانشگاه اخراج می شوند (حداکثر ۵ سال محرومیت از دانشگاه)؛ ۳- دانشجویانی که از ادامۀ تحصیل در مقاطع بالاتر (کارشناسی به کارشناسی ارشد، کارشناسی ارشد به دکترا) محروم می شوند (دانشجویان ستاره دار).

اشتراک در RSS - صفورا الیاسی