فریبا ثابت

علیه مجازات اعدام، برای حق زندگی به مناسبت ۱۰ اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام

آیا برای ما به یمن تجربیات پربار کشورهای دیگر و با توجه به آنچه در جمهوری اسلامی بر ما روا رفته ... باز شکی باقی است؟ من فکر می کنم بیش از هر زمان وقت آن فرارسیده است که همگان فریاد بر آوریم: "نه به اعدام!" و لغو بی قید و شرط مجازات اعدام را از همین امروز پی گیریم. ازهمین امروز!

اشتراک در RSS - فریبا ثابت