سید محمدرضا فقیهی

زندان٬ زندانبان و زندانی از زاویه ای دیگر

با وجود ایرادات قابل ملاحظه در آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور، مقررات این آیین نامه واجد حقیقت قانونی است و مامورین ومستخدمین شاغل در بخش زندانبانی كشور باید آیین نامه مذكور را مراعات و اجرا نمایند اما واقعیت این است كه گروهی از مسئولین ذیربط مقررات و ضوابط منعكس در آیین نامه را صرفا جملاتی زیبا می دانند كه ارزش مطالعاتی دارد نه عملیاتی.

جنبش های مدنی و حق برگزاری راهپیمایی ها و تجمعات

آزادی های مشروع شهروندان از چنان جایگاه، منزلت و اعتباری برخوردار است که حتی قوای مقننه و مجریه که قانوناً اختیار وضع قوانین و آئین نامه ها و دستور العمل های اجرایی را دارند حق وضع و تصویب قوانین و مقررات ناقض و مغایر آن آزادی ها را حتی به اعتبار مصالحی نظیر حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور ندارند.

اشتراک در RSS - سید محمدرضا فقیهی