احسان فتاحیان

متن رنجنامه احسان فتاحیان، دو روز پیش از اعدام

این چنین پافشاری کردن بر اجرای حکم به هر نحو ممکن، نتیجه ی فشارهای محافل امنیتی و سیاسی خارج از قوه ی قضائیه است. افراد عضو این محافل تنها از زاویه ی فیش حقوقی و اغراض و نیات سیاسی خویش به موضوع مرگ و زندگییک زندانی سیاسی می نگرند

اشتراک در RSS - احسان فتاحیان