مهدی مویدزاده

جنبش های خاورمیانه وشمال افریقا به کجا می روند؟

سرنوشت لیبی تجربه ای پیش روست که دخالت وحمایت نظامی بیگانگان ویرانی و مرگ بهمراه دارد. تجربه های شکست خورده برای رسیدن به آزادی و دموکراسی نباید تکرار شود. درس گرفتن از تجربیات پیشین راه های سعادت ملت ها را می گشاید و راه را برهرگونه استبدادنوین خواهد بست

30 تیر1331 تا 30 تیر 1390

در59 سالیکه از سی تیر سی ویک میگذرد چه در دوره بیست وپنج ساله محمدرضاشاه وچه بعد از انقلابی که طومار استبدادسلطنتی را درهم پیچید ، برقدرت نشستگان ازاینکه این روز گرامی داشته شود ونسلهای نو،ازین پیروزی ملت آگاه شوند ناخشنود بوده وهستند

قانون و اراده ملت

بنظرمی رسد پرسش "قانون یا اراده ملی؟" سئوال کاملی نباشد... دکتر مصدق ... می گفت قانون باید در راه حفظ مصالح و منافع ملت باشد. حکومت قانونی برگزیده ملت قوانینی را باید اجرا کند که حقوق اساسی و انسانی ملت درآن ملحوظ شده باشد و اگر جز این باشد، ضروری است که با تکیه به اراده ملت قوانین تغییر کنند

سیاست سرکوب پیشگیرانه هم راه بجائی نخواهد برد

ازشروع سال تحصیلی جدید روزانه دانشجویان دریک یا چند مرکز آموزشی عدم مقبولیت دولت برآمده از انتخابات ساختگی خرداد ۸۸ را فریاد می کنند. این اعتراض ها در اکثر دانشگاههای دولتی و یا آزاد با اینکه بیش از دو ماه از شروع کلاسهای درس گذشته است، همچنان ادامه دارد

اصلاح طلبان واصول گرایان دو روی یک سکه اند

به نظر می رسد آنچه که عده ای را برآن داشته است تا انتخابات این دوره ریاست جمهوری را سرنوشت ساز نامند، نگاهی است که به تحولات جهانی می شود، پس ازنزدیک به سی سال قطع رابطه با دولت امریکا رئیس جمهور جدید امریکا با شعار تغییر به صحنه سیاست جهانی وارد شده است و می خواهد با حکومت ایران به مذاکره بنشیند

آنجا که آزادی نیست انتصابات جانشین انتخابات است

دولتهای ایران و امریکا مذاکراتی در پیش دارند. به نظر دولت فرانسه مذاکرات امریکا و اروپا با دولت ایران بعد از انتخابات ایران است. انتخابات این بار هم برای نظام حاکم سرنوشت ساز می باشد. آیا مذاکره کنندگان با امریکا در شرایط نوین جهانی اصول گرایانند و یا اصلاح طلبان و کدام یک موفق خواهند بود؟

اشتراک در RSS - مهدی مویدزاده