بنیامین صدر

رازهای قطعه ۳۳ بهشت زهرا

این قطعه، جز چند ماه اول انقلاب، دیگر روی خوش به خود ندید. دور تا دورش دیواری بلند کشیده شد ومزدورانی از روی نا آگاهی و كینه توزی به قبر مبارزانی كه در رژیم سابق شهید شده بودند، حمله می كردند. آنها سنگ قبرها را میشكستند و یاران و دوستانشان شبها سنگی جدیدتر بر آن میگذاشتند تا روزی بتوانند با احترام از این مردان كه بخشی جدانشدنی از تاریخ ایران هستند، یاد كنند. گفته می شود که در اوایل دهه 60 نیز زندانیان سیاسی اعدامی در این قطعه دفن شده اند و هیچ نام و نشانی از آنان نیست.

اشتراک در RSS - بنیامین صدر