مجتبی نجفی

تقدیم به عبدالله مومنی که با زندان های پیاپی اش ایستادن را می آموزد

سرنوشت عبدالله عجیب است. به نظر می رسد او خواسته یا ناخواسته در دنیای سیاست ایران به مرز پختگی می رسد و با گذران زندان های پیاپی با پیچ و خم ها و تنگناهای سیاست ایران بیش از پیش آشنا می شود

اشتراک در RSS - مجتبی نجفی