آ. آنوچکین- تیموفییف

سپیده صبح، پایان تاریکی

زمانیکه در اکتبر قدرت را گرفتیم، ما شراره بودیم... در طول این سالهای جهنمی، اکثریت مردم به تجربه تلخ خود، صرفنظر از انبوه تخریبات رسانه های جمعی بورژوازی و بویژه الکترو نیکی، توانستند آنچه را که آنها با تخریب حیله گرانه و رذیلانه حاکمیت شوروی از دست دادند و آنچه را که با برقراری حاکمیت الیگارشی بدست آوردند، مقایسه و ارزیابی نمایند.

بخش: 
اشتراک در RSS - آ. آنوچکین- تیموفییف