خسرو شاکری (زند)

آوتیس سلطان زاده (میکائیلیان) گرده ای از سرگذشت

در سال 1927، با توجه به سیررویدادها در ایران، وازهمه مهمتر سقوط سلسله قاجاروبهبود روابط شوروی با حکومت پهلوی، و نیز با توجه به چشم اندازنه چندان امیدوارکننده ی انقلاب جهانی، او به "انقلابی دموکراتیک" متمایل شد وهدفش را تأسیس "حکومت دموکراتیک کارگران و دهقانان" قرار داد.

بخش: 

احمدی نژاد رهرو تقلبات انتخاباتی عصر پهلوی1

برای مستند کردن سنتی که امروز احمدی نژاد و دستگاه پاسداران همانند دوران شاه توسط ارتشیان از آن پیروی می کنند، در زیر بخش هایی از اسناد و گزارش های انتخاباتی آن دوره ها را می تا روشن شود که حکومت فقیه کنونی و پاسداران اش وارث همان سنت دیکتاتوری پهلوی است

شرافت راستگویی

آیا براستی با توجه به آنچه شاه با ملت ایران کرده بود و می کرد و آنچه مصدق در خاطراتش در باره  محمد رضا پهلوی، و سلسله ی پهلوی همچون "مخلوق" بریتانیا، نوشته است می توان باور کرد که مصدق از شاه خواسته بوده باشد که "کاری کند تا ازو چیزی بماند"؟ 

اشتراک در RSS - خسرو شاکری (زند)