کاوه بنائی

رم، شهر بیدفاع *

رمی که هیچ دفاعی از خود ندارد. فقر پنهان امروز چهره خود را نشان داده است. این فقر سالیان سال است بر روی کاغذ، کتابها، روزنامه ها، نقل قول می شود. اینجا، احزاب یکی پس از دیگری، با جیب مردم بازی می کنند. دراین میان مردم هستند که هزینه می دهند

اشتراک در RSS - کاوه بنائی