سوما کاویانی

فتنہ غارتگران

شما کہ پیامتان صلح است و آزادی چرا آتش زیر بال و پر دارید؟ دیدہ ایم کہ ھر جا سایہ افتاد از شما خلایق را خوار و در عقب ز ویرانی اثر دارید؟ شما کہ پیامتان است دموکراسی ای عجبا ! چرا در سر پنجہ خونین، تبر دارید؟

اشتراک در RSS - سوما کاویانی