سیامک فرید

سياست و مارکتينگ

تفکر باقی مانده از دهه های قبل در ميان بسياری از مبارزان سياسی ايرانی، بين دو مقوله سياست و مارکتينگ خط قرمز بسيارپررنگی ميکشد و اين دو مقوله را کاملاً از هم جدا ميکند. از نظر اين طرز تفکر، سياست مورد نظر وی در هاله ای از تقدس و جانفشانی پيچيده است....

آقا مهدی ماشين دوطبقه داشت

تقديم به کارگران شرکت واحد

اعتصاب يک روزه ولی پربازتاب کارگران شرکت واحد، مرا به روزهای دور برد.به ياد امير افتادم و غرورش از اينکه پدرش ماشين دو طبقه داشت.من و امير هفت هشت ساله بوديم و همبازی. چقدر دوست داشتم که بابای من هم مثل بابای امير آقا مهدی دو طبقه داشت و.......

بخش: 

معجزه احمدی نژاد و فرصتهايی که از دست ميروند

در اين چند ماه گذشته احمدی نژاد برای تبديل موافق به مخالف و مخالف به معاند بسيار موفق عمل کرده است. گر چه اين از قولهای انتخاباتی او نبود ولی تنها سياستی است که قرين با موفقيت بوده است. نقش ايجاد اتفاق و اتحاد ميان مخالفين و معاندين را ديگر نميتوان از وی انتظار داشت. هوش و ذکاوت اپوزيسيون در اجرای هر چه سريعتر اين سياست محک خواهد خورد

رشت، شهر بی دفاع

من دیگر نمیتوانستم در رشت بمانم و روز بعد رشت را به سمت تهران ترک گفتم ولی مدام با تلفن پیگیر قضایا بودم.پدر عسل که تا حدی از شوک گم شدن دخترش رهایی یافته بود قرار شد چند روزی صبر کند تا حال عسل بهتر شود و سپس با او به مناطقی که احتمالا امکان داشت آدمربایان در آنجا باشند به جستجو بپردازد. او نیز امید نداشت که از پلیس و آگاهی کاری ساخته باشد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - سیامک فرید