بهناز علی پور گسکری

ادبیات جنبشی یا جنبش ادبیات زنان؟

در مجموع در حال حاضر علی رغم بسیاری محدودیت ها ادبیان زنان داستان نویس ما در جایگاه قابل قبولی قرار دارد ضمن اینكه تعداد داستان نویسان زن نیز رو به افزایش است و با توجه به اینكه ادبیات در سرزمین ما بار سیاست و تاریخ و اصلاحات اجتماعی و خیلی فاكتورهای دیگر را یك تنه به دوش می كشد، خودش نشانگر اتفاقات خوبی است كه در شرف وقوع است.

اشتراک در RSS - بهناز علی پور گسکری