محسن عمادی

یک واژه، متن سخنرانی در جشنواره جهانی شعر در اسپانیا

ما، همیشه شکست خوردگان، جز در زبان عرصهای دیگر برای زندگی و بودن نداشتهایم. زبانی که قدرتمداران نه میتوانستند آن را بسازند، نه میتوانستند اشغالش کنند، با اینحال زبان ما، یک واژه، یک واژه را کم داشت. شاملو مینویسد: "تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن را نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سُخن، یک سخن در میانه نبود: آزادی!

اشتراک در RSS - محسن عمادی