حسن بایگان

پستانهای گلشیفته و رابطه آن با سیاست و اخلاقیات

ایشان نه سیاسی بوده و نه هست و نه فیلسوف و متفکر بوده و نه هست که کاری و حرفی و عملی در این روابط بگوید یا انجام بدهد؛ پس این بار گران را بر دوشش نگذاریم و بدتر از آن خودمان را مضحکه نکنیم تا منتظر نوعی از حرکت یا حرفی از جانب چنین افرادی در جهت راهبردهای سیاسی - اجتماعی باشیم. ایشان یک هنرپیشه است و هنرپیشه ای بسیار خوب و قابل تحسین در کار و حرفه  خود، همین

در باره وقایع لیبی

غرب نمیخواهد جنگ داخلی لیبی به این سادگیها و با سرعت به نفع قذافی یا مخالفین او تمام بشود، تا این که همه چیز کشور فنا گردد و آنها بتوانند با خیال راحت همه چیز کشور را در اختیار بگیرند؛ بهمین دلیل آسمان را در اختیار دارند و با حملات هوائی توازنی از قوا برقرار میکنند

تکمله ای بر نقد شعر

"اشعار احساسی لحظه ای" اکنون در جهان بیشترین تعداد اشعاری را که سروده می شوند، تشکیل می دهند و بهمین دلیل باعث توهم در باره معنی و مفهوم و کاربرد لغات و ... در شعر می گردد. این دسته اشعار بصورت ترانه در کنار موسیقی بکار می رود و اکثرا دارای مفاهیم عشقی هستند و بسیاری هم معانی خاصی ندارند، بلکه همان بیان نوعی از احساس می باشد.

بحثی دراستقلال، آزادی، دمکراسی، برابری و مستعمرات سوپر نوین

موضوع یا ترم دموکراسی بدلیل اینکه تئوریزه نشده و تعریف دقیق و قابل قبولی از آن نیست، از جانب هر کسی و هر دولتی بنوعی برداشت میشود و چون از آن سوء استفاده سیاسی زیادی میشود در نتیجه نسبت به سایر ترم ها سردرگمی بیشتری ایجاد میکند

اشتراک در RSS - حسن بایگان