نادر دولتشاهی

نگاهی به فیلم "در باره الی"

این فیلم بیان یك تراژدی است. تراژدی ناپایدار بودن خوشی و شكننده بودن لذایذ زندگی. بخش اول فیلم تاكید بر سرشار بودن انسانها از خوشی است و بخش دوم ... امكان بروز فاجعه را در كنار لحظات شادی آفرین بما گوشزد می كند. اما این تراژدی تنها به لحظات شاد مربوط نمی شود بلكه تراژدی رفتار انسانها با هم و همچنین تراژدی عهد و پیمان آنها نیز هست

اشتراک در RSS - نادر دولتشاهی