محسن جمالی

به بهانۀ انتشار فیلم مریم فیروز" دختر فرمانفرما"

جان کلام آنجا است که کارگردان "زیرک" گوئی یادش می رود که اینک وظیفۀ کارگردانی فیلمی تبلیغاتی را بعهده دارد و نه بازجوئی از همان دستی که همگان دانند. در صندلی عقب اتوموبیل سر در گوش مریم کرده با صدائی خفه (تا کسی نفهمد) وجدان مریم را می کاود که آیا هنوز بوی الحاد می دهد؟

اشتراک در RSS - محسن جمالی