مهرداد کریمی

باور کور!

دین، انبانی از پاسخ های از قبل آماده است و چه چیزی گواراتر از اینکه فردی برای تمام معضلات و چالش های جهان پیرامون خود پاسخی الهی و در خور توانایی عقلی، در جیب جلیقۀ خود داشته باشد، و هر سوالی را با این پاسخ که: "خواست خدا چنین است" و یا "ارادۀ الهی بر این قرار گرفته است" خود را آرام و ارضاء نماید

اشتراک در RSS - مهرداد کریمی