ژان فرانسوا فوکونیه

برای زباله های اتمی، هیچ چاره ای در هیچ چشم اندازی

برای انبار کردن و نگهداری زباله های با رادیواکتیو بالا، تا به امروز هیچگونه راه حلی در جهان وجود ندارد. مدافعان انرژی هسته ای در بلژیک چاره کار را در دفن زباله ها در خاک رس و به عمق پایینتر از ۲۰۰ متری می دانند. پس از ۳۰ سال پژوهش، هنوز از نظر فنی کسی مطمئن نیست که این شیوه درست باشد زیرا مقاومت خاک رس در برابر گرمای شدید متصاعد از زباله ها کم است

اشتراک در RSS - ژان فرانسوا فوکونیه