ویتالی سارماتف

شعار اصلی کمونیستها

تصور می شود آموختن تجارب صد و پنجاه ساله مارکسیستها، تجارب مبارزه علیه نظام سرمایه داری، تجارب انجام انقلابات سوسیالیستی و ساختن سوسیالیسم، برای تدوین استراتژی جنبش جهانی کمونیستی در شرایط امروزی بسیار ضروری است. این مسئله به اصول انترناسیونالیزم پرولتری، به تحقق شعار «کارگران همه کشورها متحد شوید!» هم مربوط می شود.

اشتراک در RSS - ویتالی سارماتف