مایکل پارنتی

ضدکمونیسم چپ نما

قسمت پایانی: عدم تمرکز یا زنده ماندن سرنگونی دولتهای کمونیستی در کشورهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی با استقبال بسیاری از روشنفکران چپ نما مواجه شد. آنها مدعی بودند، که اکنون دموکراسی برقرار می شود. انسانها از زیر یوغ کمونیسم آزاد می شوند.

ضدکمونیسم چپ نما

سمت سوّم: سوسیالیسم ناب و سوسیالیسم در هم شکسته

«سوسیالیستهای بی غل و غش» تصویر جامعه جدیدی را تبلیغ می کنند که بواسطه انسانهای جدید ساخته خواهد شد و در آن، بطوریکه در مبانی نظری خود نشان می دهند، زمینه های رشد خشونت، رشوه خواری و استفاده جنایتکارانه از قدرت وجود نخواهد داشت

ضدکمونیسم چپ نما

ارتدوکس های تا مغز استخوان آنتی کمونیست اکثریت چپ ها در آمریکا و مک کارتیسم چپ را بر ضد انسانها، انسانهایی که نگرش مثبت نسبت به کشورهای کمونیستی داشتند، تحت تأثیر قرار دادند و از شرکت آنها در کنفرانسها، هیئت های تحریریه و انتشاراتی، مبارزات سیاسی و نشریات چپ ممانعت بعمل آوردند

قسمت دوم: لجن پراکنی

آنتی کمونیسم چپ نما

فصلی از کتاب «پیراهن سیاهان و سرخها: فاشیسم عقلانی و سقوط کمونیسم»
اگر کمونیستها در آمریکا نقش مهمی در مبارزه برای احقاق حقوق کارگران، فقرا، آفریقایی تباران، زنان و دیگران ایفا می کردند، این مبارزه آنها یک روش تصنعی برای جلب حمایت این اقشار اجتماعی بمنظور رسیدن به قدرت تلقی می شد. هیچکس این مسئله را توضیح نمی داد که با مبارزه برای احقاق حقوق مردم محروم از حقوق، چگونه می توان به تسخیر قدرت نایل آمد

اشتراک در RSS - مایکل پارنتی