رضا خجسته رحیمی

بازگشت از مراسم پدرکشی تأملی در مشروطه خواهیِ بازرگان در سالگرد درگذشت او

خود من زاییده سال صدور[فرمان] مشروطیت می باشم، ما در دوران آزادیخواهی و مشروطیت طلبی یا مبارزه با استبداد به دنیا آمده ایم، در این فکر زندگی می کنیم و آخر سر امیدواریم در حالیکه آزادی و قانون اساسی واقعا در مملکت حکمفرما باشد بمیریم

اشتراک در RSS - رضا خجسته رحیمی