رونی هلملوند

راز لورکا

او را سر به نیست کردند. جستجوی او باید وظیفه همه ملت اسپانیا باشد، همه اسپانیا در او اعدام شده است. من می خواهم بدانم که گور او کجا است؟ چه اتفاقی برای او افتاده است؟ آیا او شکنجه شده است؟ من مذهبی نیستم اما می خواهم به زیارت قبر لورکا بروم. این کافی نیست که آن ها بگویند که او در جایی، در دامنه تپه ای آرمیده است.

اشتراک در RSS - رونی هلملوند