جهان ولیان پور

عوامل بازدارنده و پیشبرنده فرهنگ ایرانیها در گفتمان با ملیتهای دیگر

پژوهش و قلمی کردن تمام ریشه ها، عادات و خصلت های فرهنگی یک کشور امری ناممکن است. این مطلب ... کوشش می کند که خصلتهای بازدارنده و پیشبرنده فرهنگ ایرانی در گفتمان با مردم دیگر را به اختصار توضیح دهد. تامل در این داده ها، گفتمان و رابطه ما با ملیتهای دیگر را چه بعنوان فرد و چه بعنوان یک ملت بهبود می بخشد

عشق چیست؟

اگر از ما بپرسند که چرا کسی را دوست داریم، معمولا" موفق به یافتن پاسخ دقیقی نمی شویم: «ما کسی را دوست داریم چون که دوستش داریم. عشق دلیل نمی خواهد». اما می توان گفت که انسان در نگاه اول شیفته و شیدای "آنی" می شود که در دیگری می بیند.

خشونت و شهروند نگهبان(بخش دوم)

شهروند نگهبان فردی است که خود را مجری قانون می پندارد و افرادی را که در دید او نامطلوب هستند، خودسرانه به مجازات می رساند. گاهی شهروند دلسوزی است که سعی در نجات "معصومیت" دارد و افرادی را که در دید او ظالم هستند به مجازات می رساند. گاهی مردی از اعضای خانواده است که زنی را به علت چیزی که در دید او خیانت ناموسی محسوب می شود، به قتل می رساند. و گاهی فرد متعصبی است که وجود گروه های دیگر را "تهدید"ی برای جامعه به حساب می آورد و در جهت سرکوب آن ها برمی آید

خشونت: گفتمان ناخوش آیند! (بخش نخست)

در جامعه دمکراتیک، خشونت دیگر ابزار مشروعی برای حل اختلافات یا بیان احساسات نیست و انضباط درونی به ترمز شورش های احساسی تبدیل شده است. همچنین مقررات، کنترل های اجتماعی و خوداجباری اخلاقی باعث کمترشدن خشونت شده اند

اشتراک در RSS - جهان ولیان پور