بیژن توفیقیان

دوبارە جوکها

امروز صبح مایلم را باز كردم، دوست نازنینی شعری زیبا از زنده یاد "عمران صلاحی" فرستاده بود. حال كردم و لذت بردم بخصوص اینكه می دانست عمران رو می شناختم. نزدیك به ١٣ سال در كتابفروشی كار كرده ام. دنیایی از تجربه و خاطره برام بجا مونده . افراد و دوستان زیادی آمدند و خاطره بجا گذاشتند و رفتند

اشتراک در RSS - بیژن توفیقیان