محیط زیست

بیلیاقتی، رژیم اسلامی را در انتهای جدول محافظت از محیط زیست نشاند

همه این اخبار و اخبار دیگری که در زمینه محیط زیست ایران منتشر میشود، نشان میدهد که محیط زیست ایران با تمامی گونههای نادر و منحصر به فرد در دنیا، در آستانه نابودی است و مثل اینکه هنوز هم مسئولان سازمان محیط زیست به عمق فاجعهای که در انتظار محیط زیست کشور است پی نبردهاند

مینگی لی
ترجمه از:
نوید شادی

نظام سرمایه داری، همیشه در تامین غذا، تحصیلات و مراقبتهای بهداشتی حداقل میلیون ها از مردم ناموفق بوده است. اگر به بحران اكو لوژیكی جهانی چاره اندیشی نشود در آنصورت نظام سرمایه داری تمامی بشریت را با شكست مواجه خواهد ساخت. آیا انتخاب راه به اندازه كافی روشن نیست؟

نظر1

اما نتایج این مذاکرات و توافقات به دست آمده از سوی سازمان های فعال در زمینه محیط زیست، با واکنش منفی روبرو شده است. کومی نیدو، دبیر کل گروه «صلح سبز» در این باره گفته است: «این توافق نامه به ما اجازه می دهد سوراخ های لایه ازون را با هواپیمای مخصوص رییس جمهوری آمریکا پیدا کنیم.»

استفان اسلینگرلند
ترجمه از:
علی پورنقوی

با نگاهی به منافع ملی پشت کنفرانس کپنهاگ آشکار می شود که به دشواری بتوان وجه نامنتظری را در موازنه حاضر سراغ گرفت. آن چه در درجۀ اول اهمیت دارد ارتباط منافع ملی [هر یک از کشورهای طرف مذاکره] با مصالح انرژیائی [آن کشور] است؛ زیرا بیش از سه چهارم انتشار CO2 در سطح جهانی مستقیماً به عرضه و تقاضای انرژی وابسته است

صفحه‌ها