محیط زیست

حسن نادری

مهمتر از همه در 28 ژوئیه 2010 سازمان ملل متحدحق دستیابی به آب آشامیدنی را در شمول منشور حقوق عام بشری ارزیابی نمود. بنابراین همه کشورها ملزم به رعایت و گنجاندن این حقوق در قانون اساسی خود می...

ترجمه از:
خسرو تجربه کار

چه در چين، چه در ژاپن و يا در هند - انسانها اکنون آگاه شدهاند. آنها متوجه شدهاند، چه خطراتی از جانب انرژی هستهای آنان را تهديد میکنند. آنچه را که مردم با آگاهیخود انجام میدهند، آسيا را تغيير خواهد...

بیلیاقتی، رژیم اسلامی را در انتهای جدول محافظت از محیط زیست نشاند

همه این اخبار و اخبار دیگری که در زمینه محیط زیست ایران منتشر میشود، نشان میدهد که محیط زیست ایران با تمامی گونههای نادر و...

مینگی لی
ترجمه از:
نوید شادی

نظام سرمایه داری، همیشه در تامین غذا، تحصیلات و مراقبتهای بهداشتی حداقل میلیون ها از مردم ناموفق بوده است. اگر به بحران اكو لوژیكی جهانی چاره اندیشی نشود در آنصورت نظام سرمایه داری تمامی بشریت را...

نظر1

اما نتایج این مذاکرات و توافقات به دست آمده از سوی سازمان های فعال در زمینه محیط زیست، با واکنش منفی روبرو شده است. کومی نیدو، دبیر کل گروه «صلح سبز» در این باره گفته است: «این توافق نامه به ما...

استفان اسلینگرلند
ترجمه از:
علی پورنقوی

با نگاهی به منافع ملی پشت کنفرانس کپنهاگ آشکار می شود که به دشواری بتوان وجه نامنتظری را در موازنه حاضر سراغ گرفت. آن چه در درجۀ اول اهمیت دارد ارتباط منافع ملی [هر یک از کشورهای طرف مذاکره] با...

صفحه‌ها