امین بزرگیان

چرا «فرهنگ» برای حکومتهای انقلابی مهم است

ایدئولوژی مدرنسازی اسلامی یا همان بومیگرایی که در انقلاب ۵۷ به ثمر نشست و با حمایت قاطعانه قربانیان مدرنیزاسیون شاه حاکم شد، همانگونه که به اختصار اشاره شد، بیش از آنکه یک پروژه سیاسی محض باشد، همچون تغییر دولت، پروژهای فرهنگی بود که از حمایت اقتدار سیاسی برخوردار شد

اشتراک در RSS - امین بزرگیان