و. نوواک

حزب - سلاح پرولتاریا

حزب باید ارتباط تنگاتنگ و همیشگی با توده های طبقه کارگر را داشته باشد. زیرا که حزب برای دستیابی به اهداف خود و قبل از اینکه به اقدامات سیاسی تعیین کننده دست زند، باید حمایت اکثریت طبقه کارگر را جلب کند.

اشتراک در RSS - و. نوواک