امیر رزاقی

فریبرز رییس دانا، سوسیالیست رادیکال

به جرات می توان رییس دانا را از معدود مترجمان شایسته سوسیالیست در ایران دانست، سوسیالیستی که او آن را رهایی و مبارزه با از خود بیگانگی انسان ها می خواند. رادیکالیسم آیین او بود رادیکالیسمی که خواهان پرداختن به انسان و ریشه هاست. او اگرچه امروز در میان ما نیست اما میراث بزرگ او که همانا گفته ها و نوشته هایش است برای جنبش چپ و در وسعتی بیشتر برای جنبش آزادیخواهی ایران به جای مانده و چراغ راه می باشد. آن مرد بخوبی می دانست که نباید منتظر دگرگونی های خود بخودی بود، باید ضرورت های تاریخی را درک کرد، نیازها را متوجه شد و ریشه های درد را پیدا کرد.

کشمکش بین جامعه در حال دگرگونی با حاکمیت ایستا

بحران سیاسی واجتماعی امروز ایران در جوامع بسته، افراد و گروه ها به جهت در اختیار داشتن قدرت، به منابع مالی و ثروت عمومی دست می یابند و ثروت جامعه را در اختیار می گیرند و در جهت منافع شخصی و یا گروهی خود استفاده می نمایند. در جوامع و نظام های بسته گردش اطلاعات و تبادل فرهنگی، اجتماعی بسیار پایین ومحدود بوده و فقر اطلاعاتی بیشماری وجود دارد. در این نظام ها تساهل و تسامح چایگاهی نداشته و جزم گرایی و خشونت درراس امور می باشد

اشتراک در RSS - امیر رزاقی