مینا ربیعی

توصیه های یک روانشناس: نقش خانواده ها در بهبود وضعیت روحی زندانیان پس از آزادی

در بسیاری از موارد شاهد انواع انکار هستیم انکار واقعیت در درون ذهن می ماند و به آسیبهای بعدی منجر می شود. پس بهتر است به جای اجتناب از درد و رنج برون ریزی به رهایی از درد بیندیشیم. روی آوردن به مواد و یا دارو در بسیاری از موارد محصول انکار رنجهایی است که بیان نمی شوند

اشتراک در RSS - مینا ربیعی