نورعلی تابنده

گفتگوی دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی دربارۀ انتخابات

درویش در سیاست دخالت نمیکند. اما افراد درویش آزاد هستند، البته اکنون و در این برهه شرایط استثنایی حاکم است. حاج آقای کروبی که فریاد ما را به گوش مسلمین رسانیدند و پیوسته میرسانند پس درویشان به آقای کروبی توجه دارند و این بسیار طبیعی است و به طور قهری و طبیعی میخواهند زحمات و محبتهای آن جناب را جبران کنند.

اشتراک در RSS - نورعلی تابنده