جلال ایجادی

پیروزی فرانسوا اولاند و دشواریهای بیشمار

فرانسوا اولاند با بیش از پنجاه درصد آرا بر نیکولا سارکوزی پیروز شد و چرخش به چپ فرانسه صورت گرفت. جامعه فرانسه که از کارنامه نیکولا سارکوزی مایوس گردیده بود ودشواریهای زندگی را با سیاست دولت پنج ساله او سنگینتر ارزیابی می نمود، علیرغم تردیدها و پرسشها، او را بکنار نهاد و خود را در آستانه آزمایش سیاسی تازه ای قرارداد. در این لحظه امیدها و انتظارات بسیارند و دشواریها و تناقضات بیشمار

اقتصاد ایران، یارانه ها و صندوق بین المللی پول

یارانه نقدی کنونی که مبلغ چهل هزار تومان برای هر فرد است نیز، توسط رژیم بمرور حذف خواهد شد وبیعدالتی در جامعه بطورگسترده تر افزایش خواهد یافت. این حکومت باعث ورشکستگی اقتصادی، فقر اقشار تهیدست، نابودی زیست محیطی واستبداد افسار گسیخته است. این رژیم مذهبی نمی تواند خود را تصحیح کند وهر مرحله از حرکت اش توام با ویرانگری بیشتر، شکاف افزون تر و تناقضات گسترده تر است

اشتراک در RSS - جلال ایجادی