سوفیا ماتیاسن

کنفرانس جی 20 گامی کوچک به جلودرمسیر درست

اگر چین و سایر کشورهای دارای مازاد تجاری وذخیره مالی سیاست خود را تغيیِر دهند و بجای افزایش ذخایر مالی خویش مقداری از آنها را در داخل کشورهایشان هزینه کنند، آن موقع شرایط برای افزایش نرخ رشد اقتصادی در آمریکا تسهیل خواهد شد

اشتراک در RSS - سوفیا ماتیاسن