اریک سولهایم

نسیم چپ دمکراتیک در آمریکای لاتین به روایت اریک سولهایم*

فاصله طبقاتی در هیچ کدام از قارههای جهان هنوز ژرفتر از آمریکای لاتین نیست. آمریکای لاتین به احتمال یقین صاحب احمق ترین سرمایه داری جهان بوده است زیرا تردیدی نیست که لازمه پیشرفت اقتصادی ایجاد تفاهم و جلب عموم مردم از طریق رعایت منافع همگانی است. در آمریکای لاتین در گذشته همه راه ها را بروی مردم بستند و شرایط را برای موج چپگرايی و ظهور دولتهای چپ دمکراتیک، فراهم نمودند

اشتراک در RSS - اریک سولهایم