عرفان قانعی فرد

مسعود بارزانی: من هرگز بحث خودمختاری نکردم

آمریکا در عراق بی برنامه بود برای من مشخص بود که رژیم صدام سقوط میکند. یک حکومت دیکتاتور بود و پایگاه مردمی نداشت و علیه آرای عمومی جهان حرکت میکرد و سیاستهایش نادرست بود و نمیخواست حرکت اصلاحات را هم بپذیرد... یک بار به صدام گفتم: "همه تلاش شما این بود که ما را از بین ببرید و ما هم نهایت تلاشمان را کردیم که شما را از بین ببریم. اما بنا بر تجربه ما، مسأله با آشتی حل و فصل میشود."...»

اشتراک در RSS - عرفان قانعی فرد