فرید مرجانی

لولا داسیلوا و نو محافظه کاران برزیل

موضوعی که پیامد بزرگی دارد این است که در ده سال گذشته، جناح راست در برزیل با جریان لاتینی- صهیونیستی ترکیب شده است. به عبارت دیگر بخشی از جناح راست و جناح راست میانه در برزیل دارای مشخصه نومحافظه کار شده و به عنوان شاخه مستقیم نومحافظهکاران آمریکا در برزیل عمل میکنند

نقدی به شعارهای ستم ستیز « سبز» ؛ سبز، سیاه، خاکستری

اگر یک جنبش اجتماعی در همان آغاز و در بعد معنوی از مفاهیم ترقیخواهانه « ستم ستیزی» عقب نشینی نماید، به تجربه دریافته ایم که بعد از قرار گرفتن در جایگاه قدرت، به حمایت از "منافع اقلیت" متمایل می شود، و در عرصه عمل به پارامترهایی مانند "خودی" و "غیر خودی" متوسل خواهد شد

اشتراک در RSS - فرید مرجانی