عیسی صفا

سیاست و تشکیلات

نقدی بر نظریه شبکەها

نمونه این بی برنامگی را می توان در مصاحبه یکی از رهبران سازمان فداییان اکثریت به نام آقای علی صمد با آقای علی طاهری می تواند مشاهده کرد که ایشان از «نحله های مختلف اپوزیسیون ایران مناسبت دارد که در چندین بلوک سیاسی، فعالیت های خود را پیش برند» بجای جبهه واحد دفاع می کند. آقای بهزاد کریمی یکی دیگر از رهبران سازمان یادشده از مقاله ای از«پروژه های متقاطع و متوازی» دفاع کرده بود

انتخابات آزاد با وجود رژیم ولایت فقیه یا بدون آن؟

فلسفه سیاسی حاکم بر اصلاح طلبان چه مذهبی وچه غیر مذهبی، در دوره ای حدود دو دهه بر نفی مبارزه بطورعام ونفی مبارزه انقلابی بطور خاص بوده است. آنها با دستکاری در تاریخ، انقلابات شکست خورده را در برابر اصلاحات پیروزمند می گذاشتند. یک دوره کتاب سوزانی کامل در ایران و جهان در دو دهه اخیر برای حذف فرهنگ انقلابی رخ داده است. از جمله  تحریفات این بود و است که انقلابی ها مخا لف اصلاحات، انتخابات و مبارزات پارلمانی هستند

مبارزه علیه رژیم ولایت فقیه، ناقوس جنگ وشبه اپوزسیون

نبرد سهمگین آشکار و پنهان برای تعیین سرنوشت ایران جاریست. ادامه تحریمها زمینه تشنج وجنگ است. سرنوشت این مبارزه تاریخ ساز بوسیله گردانهای اصلی درگیری تعیین می شود. نیروهای مردمی باید قاطعانه، صریح و روشن در برابر دو نیروی اهریمنی رژیم ولایت فقیه و قدرتهای امپریالیستی به آرایش نیرو بپردازند. باید هردو نیروی اهریمنی را تا مرزهای شناخته شده وادار به عقب نشینی کرد، یعنی تانابودی

عبور از خطوط قرمز با پرچمهای سبز

عدم مشروعیت دولت کودتا شعار مشترک و کنونی جنبش مردمی است. گردآوری و بسیج نیرو برای ادامه مبارزه باید حول این شعار باشد. یک دور مبارزه، تعادل نوینی از رابطه قدرت را بین مردم و حاکمیت بوجود آورده است که باید با ابتکار عمل توده ای دائما به نفع مردم تغییر یابد

مقابله با کودتا !

اولین گام مبارزه با کودتا باید بر اساس اعمال آزادی تشکیل گردهمایی ، تظاهرات و همه اشکال ارتباطات بین مردم باشد. در جریان انتخابات نوعی از سازماندهی در بین نیروهای مردمی شکل گرفته بود. باید این سازماندهی را حفط وتعمیق کرد

بزیر کشیدن احمدی نژاد در پای صندوق رای

شکست احمدی نژاد در پای صنوق رای، دستاورد کمی برای جنبش دمکراتیک و آزادی خواهانه مردم ایران نیست؛ و درصورت تحقق ضربه بزرگی به کل نظام خواهد بود. برج نشینان تحریم انتخابات قادر به درک این واقعیت نیستند

کنگره سازمان فداییان اکثریت و جهانی شدن سرمایه داری نولیبرال

بحران کنونی جهان سرمایه داری خود محک تعیین کننده خصلت جهانی شدن است. اما با شگفتی باید گفت جای تحلیل اوضاع جهان در کنگره یازدهم اکثریت، خالی است؟ با بحران سرمایه داری جهانی نیروهای چپ با تنوع دیدگاهای خود، بحران کنونی را تاییدی بر نقد خود از سرمایه داری و یا حداقل سرمایه داری نولیبرال می دانند

نقش ولایت مطلقه فقیه ، حلقه گمشده انتخابات

میرحسین موسوی برای اجرای وظیفه ای ویژه و به قول خود بواسطه «احساس خطر» کردن وارد کارزار انتخابات شده است. برای درک این نقش، ناظرهای سیاسی نیازی به گوش دادن از پشت در را ندارند! اوضاع و احوال بحران زده جامعه ایران به اندازه کافی روشنگر کارکرد وی هستند

خاتمی در هراس از پیروزی رفت، نه شکست

خاتمی برای پیروزی می بایست بیشتر به مردم تکیه می کرد و آنها را به قضاوت فرا می حواند. خاتمی از استقبال مردم از یک طرف و بر انگیختن خشم ولی مطلقه فقیه از طرف دیگر هراسید. خاتمی از پیروزی ترسید نه از شکست!

انتخابات ریاست جمهوری را به مبارزه علیه رژیم ولایت فقیه تبدیل کنیم

روند انتخابات تازه آغاز شده است. باید در این روند فعالانه شرکت کرد و با تشویق مردم به مداخله در سرنوشت سیاسی خود، نطارت از پایین بر شرایط انتخابات را تقویت کرد. انتخابات از مراحل مختلف و شاید غیرمترقبه ای عبور خواهد کرد. باید با تکیه به تجربه توده ها برای همه این روندها آمادگی داشت

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - عیسی صفا