گلمراد مرادی

خجالت دارد، عوام فریبی بس است!

یکی از دوستان اعتراف می کرد با وصف اینکه هیچ کار سیاسی نکرده و نمی کند، اما هنگام رفتن به ایران دلهره دارد و تا نشستن هواپیما و رد شدن از کنترل و دیدار خانواده نگران است. او همین نگرانی را هنگام خروج دارد، نکند در فرودگاه مشکلی پیش آید. او می گفت با وصف مهمانیهای فراوان، چند کیلو هم لاغر شدن ترس را همراه دارد

به مناسبت دوم بهمن "دووی رێبەندان"

سالروز جمهوری کردستان در سال 1324 خورشیدی در طول دویست سال قبل از این واقعه، رهبری همه مبارزات در سراسر کردستان در دست رهبران قبایل و فئودالهای ملی گرا بود. اغلب همه جنبشها خودجوش بودند، و هیچ حزب و سازمان سیاسی نداشتند. اما بوجود آمدن جمهوری کردستان در 2 ری بندان اولین حرکت مردمی به رهبری یک حزب سیاسی در زمان خود به شیوه مدرن بود

اشتراک در RSS - گلمراد مرادی