شامان تورک ائللی (رسول سواران)

بحران اقلیتهای قومی و راهکارهای متفاوت ترکیه ، ایران و اتحادیه اروپا

دولتمردان، نحبگان و شهروندان جوامع دموکراتیک و آزاد، به حاکمیت مشترک بر سرنوشت مشترک می اندیشند و بر اساس اشتراک نظر و عمل و نه بر اساس سلطه یکی بر بقیه یا نفی دیگری همزیستی مسالمت آمیزی را تجربه می کنند

اشتراک در RSS - شامان تورک ائللی (رسول سواران)