مئهران باهارلی

نگاهی به تاریخچه رسمیت زبان ترکی در ایران

زبان تركی از سوی دولتهای حاكم بر ایران به عنوان زبان رسمی آئینها، مراسم و تبلیغات دینی دولتی نیز بكار رفته است. كاربرد زبان تركی به عنوان زبان دولتی دینی حتی پس از سقوط دولت قاجار و در اوان دوره پهلوی نیز ادامه داشته است

اشتراک در RSS - مئهران باهارلی