شورای دفاع از حق تحصیل

آمار محرومان از تحصیل در ایران

اطلاعیۀ مهم برای دانشجویان محروم از تحصیل ایران «شورای دفاع از حق تحصیل» از دانشجویانی که در سال جاری از ادامۀ تحصیل در کشور محروم شده اند، میخواهد با ایمیل معرفی شدۀ شورا به نشانی setaredar90@gmail.com تماس بگیرند

بیانیه دربارۀ فشارهای حاکمیت بر دانشجویان محروم از تحصیل

شورای دفاع از حق تحصیل ضمن محکوم دانستن این حکم و دیگر احکام بیپایه و اساس مبنی بر محکومیت اعضای شورا، خواستار لغو این احکام و آزادی هر چه سریعتر اعضا و دیگر دانشجویان آزادیخواه که جرمی جز حق طلبی ندارند، است

بیانیه در محکومیت ستاره دار کردن دانشجویان کارشناسی ارشد سال 89

فراخوان برای جمع آوری اطلاعات دانشجویان ستاره دار سال در کنکور کارشناسی ارشد 89

«شورای دفاع از حق تحصیل» که در سال 1387 از جمعی از دانشجویان محروم از تحصیل ایران تشکیل شده است، در همین راستا و برای احقاق حق تحصیل همۀ محرومان از تحصیل کشور تلاش می کند، تلاشی که یکی از علنی ترین و درخشان ترین ثمرات آن، در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته خود را نشان داد

بیانیه در محکوم کردن موج تازۀ برخوردهای سرکوبگرانه با دانشجویان محروم از تحصیل

شورای دفاع از حق تحصیل با تاکید دوباره بر اینکه تحصیل حق همه شهروندان است و هیچفردی را نمیتوان به هیچ بهانه ای - عقیدتی یا سیاسی- از تحصیل محروم کرد، ادامه بازداشت فعالان حق تحصیل را محکوم می نمايد

اشتراک در RSS - شورای دفاع از حق تحصیل