میلاد فدایی اصل

مطالبات صنفی، مسئله فراموش شده جنبش دانشجویی

اگر بپذیریم كه ماهیت جنبش دانشجویی، یك جنبش آرمانگرا، مطالبه محور و پیشرو در جامعه است، یكی از اصول پیشرو بودن، در ابتدا برطرف كردن نیازها و پیگیری مطالبات صنفی دانشجویان است

اشتراک در RSS - میلاد فدایی اصل